sobchamp

quahogchamp

trogchamp

hogchamp

dialoguechamp

snogchamp

innermonologuechamp

logchamp

fogchamp

frogchamp

groundhogchamp